Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons
Handelend onder de naam: v.o.f. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons
Vestigingsadres: Burgemeester Nielenplein 24-28, 1961 NV HEEMSKERK
Telefoonnummer: 0251 – 25 27 40
KvK-nummer: Amsterdam 34055724
BTW-identificatienummer: 006370469.B01

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling verklaart de klant van Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons zich akkoord met deze voorwaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons zijn vrijblijvend. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij de winkel van Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons. Bij bezorging worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten
De dienst die wimkoelman.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van brood, koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten
Afhankelijk van de seizoen en de beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

Besteltijd
De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 16.00 uur bestellen voor levering de volgende dag. Op zondag levert Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons in principe niet, tenzij anders met de klant is overeengekomen.

Moet een product worden voorzien van een afbeelding of logo, houdt er dan rekening mee dat deze afbeelding ook vóór 16.00 uur door ons is ontvangen.

Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, of in onze webwinkel, is de overeenkomst een feit. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Wimkoelman.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten. Wijzigingen kunnen nog tot uiterlijk 16:00 uur worden doorgegeven, indien producten de dag erop moeten worden geleverd.

Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer onze bezorger de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

Levertijden en bezorgen
Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons ten behoeve van de levering ingeschakelde derden (zoals bij verzenden als pakketpost).

Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons levert in principe niet op zon- en feestdagen, tenzij anders met de koper is overeengekomen.

In geval van calamiteiten en natuurrampen kunnen behouden wij ons het recht voor bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet, dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en onderbouwd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons de keuze de desbetreffende producten na ontvangst te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons zijn aangemeld en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. 

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden.

Betaling
Alle bestellingen via de website wimkoelman.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL. Voor vaste klanten (ondernemers) is betalen op rekening ook mogelijk. Hiervoor dient eerst een account te worden aangemaakt.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Afbeeldingen op taarten
Afbeeldingen en foto's dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie. Bij uploaden via de webshop geeft het systeem automatisch aan als de afbeelding te groot of te klein is en ziet de klant een interpretatie van het eindresultaat.

Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto's en logo's niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto's. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.

Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto's die aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) of die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en webshop, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten
Overal worden foutjes gemaakt. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Wij streven ernaar klachten binnen 1 week na levering te behandelen.

Aansprakelijkheid
Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons komen. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons eveneens geen verantwoordelijkheid. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons uitgesloten. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen
De klant van Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wim Koelman Brood-Banket-Bonbons en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.